Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Statut

Kierownictwo jednostki:


Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

ppłk Dariusz Małolepszy

telefon: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

ppłk Tomasz Witkowski

telefon: 44 645 00 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

kpt. Paulina Ryś-Gonera

telefon: 34 310 40 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona Danych Osobowych

por. Krzysztof Pawelec

telefon: 34 310 40 54

fax: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1. 1. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, zwany dalej "Ośrodkiem Szkolenia" jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami" i pracowników Służby Więziennej, zwanych dalej "pracownikami".
2. Siedzibą Ośrodka Szkolenia są, Kule 2, 42-110 Popów, gmina Popów, pow. kłobucki, woj. śląskie.
3. W skład Ośrodka Szkolenia wchodzi Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.
4. Ośrodek Szkolenia jest państwową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości prawnej.
5. Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe w systemie:
1) skoszarowanym;
2) samokształcenia kierowanego;
3) elektronicznego kształcenia na odległość lub w formie łączącej elementy wymienionych systemów.
6. Nadzór nad działalnością Ośrodka Szkolenia sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
§ 2, 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Szkolenia należy, w szczególności:
1) przygotowanie funkcjonariuszy lub pracowników odbywających szkolenie, zwanych dalej "słuchaczami" do wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych;
2) realizacja programów nauczania, kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
3) upowszechnianie współczesnej myśli i aktualnej polityki penitencjarnej oraz rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej;
4) rozbudzanie wśród słuchaczy potrzeby dokształcania się, doskonalenia i aktualizacji wiedzy oraz rozwijanie ich zainteresowań i aspiracji zawodowych;
5) kształtowanie praworządnych i humanitarnych postaw oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez słuchaczy;
6) zapewnienie bazy do realizacji szkolenia poprzez odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, biblioteki, obiektów sportowych oraz stwarzanie dla słuchaczy odpowiednich warunków socjalno - bytowych;
7) przygotowywanie skryptów i opracowań przedmiotowych oraz ich publikowanie;
8) organizowanie zawodów sportowych, w szczególności w dyscyplinach służbowo użytecznych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 5, Ośrodek Szkolenia realizuje w ramach zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, samorządem słuchaczy oraz placówkami naukowymi.
§ 3. 1. Oprócz zadań, o których mowa w § 1 i 2, Ośrodek Szkolenia realizuje także zadania:
1) przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno - organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
2) w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
3) w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, wobec osadzonych w nim zatrudnionych.
2. W Ośrodku Szkolenia organizuje się w razie potrzeby, czasowe miejsce zakwaterowania osadzonych w nim zatrudnionych.
3. Ośrodek Szkolenia może prowadzić również:
1) inne formy działalności dydaktycznej dla funkcjonariuszy i pracowników oraz innych osób realizujących zadania na rzecz Służby Więziennej;
2) realizować różne formy działalności oświatowej we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 4. 1. Ośrodkiem Szkolenia kieruje Komendant Ośrodka Szkolenia, zwany dalej "Komendantem", przy pomocy zastępcy komendanta, głównego księgowego oraz kierowników działów.
2. Szczegółowy podział czynności i kompetencji w kierownictwie Ośrodka Szkolenia określa odrębne zarządzenie Komendanta.
3. Komendant może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Ośrodka Szkolenia do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział finansowy;
2) dział kwatermistrzowski;
3) dział ochrony;
4) dział szkolenia, kadr i spraw socjalnych;
5) samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu.
2. Powołanie innej, niż wymieniona w ust. 1, komórki organizacyjnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, na pisemny wniosek Komendanta.
3. Komendant może powoływać nieetatowe zespoły celem prowadzenia prac naukowo - badawczych w zakresie efektywności szkolenia oraz problemów penitencjarnych wymagających diagnozy i oceny.
4. Zespoły, o których mowa w ust. 1, prowadzą swoją działalność w porozumieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
5. Ośrodek Szkolenia może także, na podstawie zawieranych umów, współdziałać w zakresie realizacji prac, o których mowa w ust. 3, z placówkami naukowym.
§ 6. Do zakresu działań Komendanta, oprócz zadań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, należy w szczególności:
1) zarządzanie powierzonym majątkiem, właściwe jego zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie;
2) zarządzanie Ośrodkiem Szkolenia w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i realizacje postawionych zadań;
3) wykonywanie zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
4) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;
5) organizowanie i nadzorowanie zatrudnienia osadzonych;
6) organizowanie ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Szkolenia;
7) prowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno-moralnych funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia;
8) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka Szkolenia, a także osobom w nim przebywającym;
9) załatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia oraz osadzonych wykonujących pracę w Ośrodku Szkolenia;
10) wykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego;
11) tworzenie i rozwijanie bazy szkoleniowej i sportowej Ośrodka Szkolenia.
§ 7. 1. Komendant powołuje Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem opiniodawczo - doradczym.
2. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii związanych z działalnością, dydaktyczno - wychowawczą Ośrodka Szkolenia.
3. Szczegółowy zakres zadań, skład oraz tryb zwoływania posiedzeń i sposób ich dokumentowania, a także sposób obsługi Rady Pedagogicznej określa odrębne zarządzenia Komendanta.